Projekty badawcze

Dedykowany system wspomagania decyzji

Kategoria : Projekty zgłaszane przez pracowników naukowych

W ramach systemu zakłada się opracowanie specjalistycznego modułu wspomagania decyzji z wykorzystaniem metod wielokryterialnych. Aplikacja będzie integrowana z systemem internetowym i umożliwi podejmowanie decyzji w obsługiwanych procesach. Wyniki działania aplikacji będą przechowywane w bazie danych, a pozyskana wiedza będzie stanowiła podstawę do tworzenia rekomendacji i badania preferencji decydentów.

Projekt obejmuje dwie warstwy aplikacji. Pierwsza z nich powiązana jest z częścią aplikacji po stronie serwera, gdzie będzie umiejscowiony silnik decyzyjny i zaimplementowane wybrane metody. Druga części to warstwa wizualna. Kluczowym elementem systemu będzie bardzo prosty interfejs użytkownika, który nie będzie wymagał znajomości wykorzystanych w tle metod. Interfejs może być z realizowany z wykorzystaniem technologii Flash, HTML5 lub w obydwu technologiach dla celów różnych zastosowań.

W ramach projektu zostanie opracowany komponent oraz interfejs API, który umożliwi jego wykorzystywanie w zakładanym obszarze zastosowań. Przy realizacji projektu zostaną wykorzystane metody wspomagania decyzji w obszarach, w których nie były dotychczas stosowane na szerszą skalę. Ważna też będzie integracja aplikacji z systemami, w których ma być stosowana i uczynienie z niej elastycznego narzędzia wspomagania decyzji. Dlatego wskazana jest znajomość języka XML oraz metod reprezentacji wiedzy z udziałem ontologii.

Platforma pomiarów skuteczności reklam offline i online

Kategoria : Projekty zgłaszane przez pracowników naukowych

W ramach projektu zostanie zrealizowany system, który umożliwi analizy skuteczności reklam, których specyfika utrudnia takie pomiary, na przykład reklam prasowych. Problem pomiarów dotyczy wielu reklamodawców, którzy z tychże form korzystają. W ramach wspólnych działań zostaną opracowane szczegółowe założenia do aplikacji, która zostanie wykonana przez programistów zewnętrznych a w kolejnym etapie rozwijana już własnymi siłami.

Fakt realizacji projektu przez firmę zewnętrzną i zaangażowanie programistyczne na dalszym etapie daje możliwość sprawdzenia się, jako koordynator projektu przy bieżącym realizowaniu prac. Przewidujemy udział w projekcie osoby zainteresowanej technologiami marketingu elektronicznego, zorientowaną technologicznie, która będzie się zajmowała się projektowaniem i rozwojem aplikacji i integracją z systemami marketingowymi. W projekcie jest już zaangażowana osoba odpowiedzialna za marketing produktu i jego wprowadzenie na rynek.

Idealnym członkiem zespołu jest osoba zainteresowana zarówno marketingiem elektronicznym, pomiarami skuteczności, monitorowaniem kampanii reklamowych jak i programowaniem aplikacji w PHP, integracją systemów z udziałem XML, wykorzystaniem interfejsów API. Na tym etapie wystarczy średnia znajomość technologii internetowych z założeniem rozwoju w tym kierunku.

Optymalizator przekazu reklamowego i witryn

Kategoria : Projekty zgłaszane przez pracowników naukowych

Projektanci przekazu reklamowego stają przed szeregiem dylematów związanych z wyborem odpowiednich wariantów projektowych. Trudno przewidzieć, która forma przekazu będzie najskuteczniejsza, na ile uzyskiwane wyniki będą stabilne i w jaki sposób dokonywać selekcji najlepszych wariantów. Kolejnym problem jest wyznaczenie optymalnych poziomów oddziaływania na odbiorców, tak by minimalizować inwazyjność przekazu. Kolejny obszar dotyczy reklam sekwencyjnych i doboru sekwencji optymalnych oraz po-wtórzeń przekazu i możliwości stosowania zmiennych poziomów oddziaływania. We wcześniejszych badaniach realizowaliśmy wiele eksperymentów w tych obszarach i testowaliśmy różne metody.

Na bazie zrealizowanych doświadczeń mamy już zbiór metod optymalizacyjnych, które mogą być zastosowany w tym obszarze. Projekt zakłada utworzenie adaptacyjnego komponentu, który umożliwi optymalizację przekazu reklamowego i elementów z wykorzystaniem weryfikowanych przez nas wcześniej algorytmów. System ma działać w sposób iteracyjny i pozyskwać wiedzę na temat zachowań i preferencji od-biorców i aktualizować formy przekazu.

Z uwagi na to, że do opisu zachodzących zjawisk i zależności trudno zastosować jedno-znaczne wartości numeryczne, które zdefiniują poziom oddziaływania danego wariantu projektowego zakłada się wykorzystanie modelowania rozmytego. Dla potrzeb realizacji zostanie wykorzystana koncepcja systemu adaptacyjnego z algorytmem wstecznej propagacji. Modele rozmyte mogą być zintegrowane z systemem pomiarowym i umożliwiają generowanie rozwiązań decyzyjnych wspomagających proces podejmowania decyzji związanych z projektowaniem i eksploatacją systemu internetowego.

Rozpatrywana koncepcja może być stosowana również do komponentów witryn, nagłówków i innych elementów, dla których można zastosować optymalizację w procesie adaptacyjnym. Projekt jest rozwojowy i jest w nim miejsce na zastosowanie różnych metod wspomagania decyzji i sztucznej inteligencji.

Idealnym członkiem zespołu jest osoba zainteresowana systemami wspomagania decyzji, marketingiem elektronicznym, pomiarami skuteczności, monitorowaniem kampanii reklamowych jak i programowaniem aplikacji w PHP. Na tym etapie wystarczy średnia znajomość technologii internetowych z założeniem rozwoju w tym kierunku.

System monitoringu kampanii wirusowych

Kategoria : Projekty zgłaszane przez pracowników naukowych

W ostatnich latach tradycyjne formy marketingu uzupełniane, a wręcz zastępowane są marketingiem zorientowanym na społeczności z udziałem elementów marketingu wirusowego. Prowadzone w tym obszarze badania dotyczą selekcji węzłów początkowych, modelowania zasięgu kampanii reklamowych i skuteczności przekazu.

Często jednak tego typu działania są realizowane bez wsparcia systemów analitycznych i trudno określić ich skuteczność. Jednym z aspektów tego projektu jest budowa platformy monitorowania i zarządzania akcjami wirusowymi, która umożliwi pozyskiwanie wiedzy na temat procesów dyfuzji informacji, analizy efektów i wyznaczania czynników wpływających na sukces poszczególnych projektów.

System powinien zapewnić możliwość integracji kodów monitorujących oraz bieżące przekazywanie danych do systemów raportowania. Dodatkowym ułatwieniem będzie moduł wizualizacji, który umożliwi obserwowanie efektów. Na bazie pozyskanych danych system powinien generować prognozy zasięgu z wykorzystaniem dostępnych modeli epidemiologicznych. Bieżące śledzenie efektów kampanii i wskaźników infekcji umożliwi podejmowanie działań interwencyjnych i kierowanie prze-biegiem kampanii zgodnie z założeniami.

W ramach projektu wymagana będzie znajomość technologii programowania aplikacji internetowych, integracja systemów pomiarowych i powiązanie systemów wizualizacji. Efektem prac będzie aplikacja, która może znaleźć zastosowanie w firmach które prowadzą działania tego typu.